Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018

Boaz Sports ingeschreven bij k.v.k. te Helmond onder nummer 67714684.

Boaz Sports is gespecialiseerd in Personal Training, Bootcamp Training, Kracht Training, Fitness Training, Small Group Training, Core Stability Training en sportspecifieke, sport- en bewegingsactiviteiten.

Artikel 1 – Definities

Boaz Sports : rechtspersoon

Deelnemer : natuurlijk persoon die deze overeenkomst aangaat met Boaz Sports voor de beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en) : Personal Training, Bootcamp Training, Kracht Training, Fitness Training, Small Group Training, Core Stability Training en sportspecifieke, sport- en bewegingsactiviteiten.

Overeenkomst : de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant en Boaz Sports schriftelijk overeengekomen dat Boaz Sports afgesproken sportactiviteiten zal verzorgen voor de deelnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Boaz Sports voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit (en). Op iedere activiteit van Boaz Sports zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Boaz Sports geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3 – Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Een inschrijfformulier met een aantal gezondheidsvragen dient daarom volledig ingevuld en ondertekend aan Boaz Sports te worden gestuurd. Indien er wijzigingen zijn dient u dit per omgaande aan Boaz Sports door te geven.

Artikel 4 – Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van inschrijving zal Boaz Sports mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan, is Boaz Sports bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor de deelnemers als ook voor Boaz Sports.

Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessie.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

Op Boaz Sports rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Boaz Sports bepaald. Boaz Sports voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Boaz Sports niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Voor elke door Boaz Sports aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Boaz Sports kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Boaz Sports is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Boaz Sports niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Boaz Sports georganiseerde activiteiten. Boaz Sports is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer is jegens Boaz Sports aansprakelijk wanneer Boaz Sports op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Boaz Sports te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Boaz Sports meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Betaling dient te voldaan worden binnen de betalingstermijn of tenminste voor aanvang van de eerste sessie, les en/of sportactiviteit. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Boaz Sports gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Boaz Sports te voldoen. Indien Boaz Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Boaz Sports zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Boaz Sports gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8a – Bevriezen overeenkomst of kaart

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of een andere oorzaak, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Boaz Sports. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. De kosten van de diensten zullen dan worden doorberekend indien de afspraak niet tijdig afgezegd is. Het bevriezen van een strippenkaart gaat in goed overleg met Boaz Sports. Bij het bevriezen van een kaart geldt een minimum periode van 1 week, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 1 jaar worden stilgelegd.

Artikel 8b – Geldigheid strippenkaart

Een strippenkaart is voor een bepaalde periode geldig en kan dus niet altijd gebruikt worden.

Een 5-rittenkaart is 3 maanden geldig na aankoop. Een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig na aankoop en een 20-rittenkaart is 12 maanden geldig na aankoop.

Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

Artikel 9 – Ziekte, vakanties en algemene erkende feestdagen
Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een programma behoudt Boaz Sports het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

Artikel 10 – Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Boaz Sports aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid
Boaz Sports dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Boaz Sports is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Boaz Sports is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Boaz Sports gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Boaz Sports houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Boaz Sports te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 12 – Disclaimer

Er is veel zorg en aandacht besteed aan de inhoud van onze materialen. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Boaz Sports. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Boaz Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Boaz Sports die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere website bevatten. Boaz Sports is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Boaz Sport voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Boaz Sports. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Boaz Sports. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Boaz Sports zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Boaz Sports. Stukken mogen niet door Boaz Sports zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 14 – Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Boaz Sports. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Boaz Sports is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.